Общи условия на договори за самолетни и автобусни туристически програми

Общи условия на самолетни и автобусни пътувания

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ.

1.1. С Договор за туристически пакет (по-нататък наричан и само "Договор") Туроператорът се задължава да предостави на Пътуващия при условията на договора пакет от туристически услуги срещу заплащане на договорено възнаграждение.
1.2. Пътуващият се задължава да заплати в пълен размер и в договорените срокове цената на туристическия пакет по сключен Договор за туристически пакет. Ако цената по Договора не е заплатена в пълен размер, Туроператорът има право да се откаже от Договора, като задържи внесения депозит като неустойка за неизпълнение.
1.3. Пътуващият се задължава да осигури необходимите документи, за да бъде осъществено пътуването по сключен Договор за туристически пакет, а именно:
1.3.1. За страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
1.3.2. За туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт.
1.3.3. За Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
1.3.4. За деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
1.3.5. За деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
1.3.6. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация, преведена на хърватски или английски език.
1.3.7. Европейска здравна карта (за програми в ЕС).
1.3.8. Виза - необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Гражданите на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. В паспорта трябва да има минимум 2 празни страници за всяка визова услуга - полагане на виза и свободно място за поставяне на печати. По програми, включващи посещение на две държави с визов режим, са необходими минимум четири празни страници, без последната страница от паспорта.
1.3.9. Договор за туристически пакет (наричан по-нататък и "Договор) - сключва се в 2 екземпляра при записване за определена програма.
1.3.10. Ваучер за туристически пакет (издава се от туристическия агент) - издава се в три екземпляра, освен когато е в електронен вид, след заплащане на пълната стойност на програмата и заявените допълнителни услуги.
1.3.11. Застраховка "Медицински разходи при болест и злополука" при пътуване извън страната.
1.3.12. За самолетните програми се издава поименен самолетен билет. При пътуване със самолет е абсолютно задължително правилното изписване на латиница на имената на пътуващите (така, както са изписани в документа за самоличност, с който ще пътуват), както и предоставяне на всички други данни, които се изискват във връзка с пътуването. Ако предоставената информация от Пътуващия е
невярна, неточна, непълна или не е предоставена навреме или Пътуващият не е проверил правилното попълване на информацията преди подписване на Договора, всички неудобства и щети, породени от това, включително евентуалната невъзможност да се ползват договорени туристически услуги, са за сметка на Пътуващия.
1.3.13. При пътуване или престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания Пътуващият трябва да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
1.4. При неизпълнение от страна на Пътуващия на условията по т. 1.3.1. - 1.3.13, Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и вреди, породени от това, са за сметка на Пътуващия.
1.5. Туроеператорът се задъжава да осигури на Пътуващия застраховка "Медицински разходи при болест и злополука" за пътувания извън страната, включена в цената на Договора за туристически пакет, освен ако Пътуващия разполага с такава застраховка или притежава европейска здравна карта - за пътувания в рамките на Европейския съюз, както и да му предостави необходимите документи и информация за осъществяване на пътуването преди започването му.

2. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

2.1. Пътуване може да се заяви най-късно 7 дни преди датата на заминаване (в зависимост от конкретната програма). Пътуващият се задължава да се яви лично не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за туристическия пакет и за сключване на Договор, ако това не е направено по-рано. В случай, че Пътуващият не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на предварителна информаиция за туристическия пакет, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация от Пътуващия.
2.2. При наличие на свободни места, записване може да се извърши и след посочения в т. 2.1. срок.
2.3. При сключването на Договор за туристически пакет, или без необосновано забавяне след неговото сключване, Туроператорът или туристическият агент предоставя на Пътуващия екземпляр от Договора на траен носител. Ако Договорът се сключва в присъстивето на страните, на Пътуващия се предоставя екземпляр от Договора и Общите условия на договорите за туристичеки пакет на "Уеб Турс" ЕООД на хартиен носител.

3. ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цените за всяка програма включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно. В цените за програмите, включващи туристически услуги на територията на ЕС, е включен ДДС /данък добавена стойност/.
3.2. Плащането на цената се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банковата сметка на "Уеб Турс" ЕООД е, както следва:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД • гр. София, • IBAN: BG55 FINV 9150 1017 7128 54 • BIC: FINVBGSF
3.3. При подписване на Договора, освен ако в него е посочено друго, Пътуващият заплаща депозит в размер на не по-малко от 30% от цената на туристическия пакет. Конкретния размер на депозита и срока за заплащането му са посочени в Договора.
3.4. Цените на пакетите по Договорите, включващи пътуване със самолет, са калкулирани на база самолетни билети в икономична класа.
3.5. Цените по всички сключени Договори за туристически пакет са гарантирани от Туроператора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично посочени в Договора или настоящите Общи условия.

4. ВИЗОВ РЕЖИМ, МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

4.1. Визовият режим, в случай че е необходима виза, е посочен за всяка конкретна програма. Тази информация е валидна за лица с българско гражданство. Ако Пътуващият има друго гражданство, често се налага да спазва различни изисквания. Задължение на
Пътуващия е да се осведоми предварително и да изпълни изикванията на визовия режим на страната на дестинацията и на страните, през които се преминава по време на пътуването по програмата.
4.2. Туроператорът не носи отговорност при отказ на виза. При отказ на виза влизат в сила посочените условия за анулация за съответния туристически пакет.
4.3. Туроператорът не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страна, включена в програма, избрана от туристите. При евентуален отказ от пътуване поради въвеждането на визов режим след сключване на договор, Пътуващият заплаща неустойка за отказ от пътуване, съгласно условията на Договора.
4.4. Туроператорът оказва съдействие в максимална степен в процеса на кандидатстване и получаване на виза при груповите екскурзии със самолет, с изключение на случаите, в които е необходимо лично явяване и подаване на документи в съответните консулски служби.
4.5. В случаите, когато туроператорът съдейства при подаване на документите за получаване на виза, е необходимо таксата за виза да се заплати в пълен размер при сключване на договора. При промяна в цената на таксата за виза туроператорът си запазва правото да промени стойността на доплащането.
4.6. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
4.7. В случай че за конкретно пътуване са приложими специфични медицински и здравни изисквания, те са посочени в конкретната програма. Ако изрично не е посочена информация - няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.
4.8. Пътуващите са длъжни да се информират самостоятелно за съществуващите забрани да се внасят определени вещи на територията на някои държави и да спазват съответните забрани и действащия митнически режим.

5. ХОТЕЛИ

5.1. Пътуващите се настаняват в хотели категория от 5* до 2*, което е посочено конкретно за всяка програма. Категорията на хотелите се определя съгласно местен стандарт, но се различава в отделните страни. Не всички хотели категория 3* и 2* разполагат с климатик, хладилник и телевизор. В някои хотели ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително на рецепцията на хотела.
5.2. Пътуващият следва да има предвид, че обикновено хотелските стаи в деня на пристигане са на разположение най-рано от 14 ч., а в деня на отпътуване най-късно до 11 ч.
5.2. Много хотели предлагат закуска, обяд и/или вечеря под формата на блок маса. Ако Вашият хотел предлага "континентална закуска", това означава закуска от кафе, хляб, масло и мармалад. Преди започване или след края на сезона е възможно вместо блок маса да бъде сервирано определено меню. Или обратно - през високите сезони някои хотели преминават от меню на бюфет, към вечеря по меню.
5.3. Предложението "all Inclusive" може да варира в зависимост от хотела и разпределението, като алкохолните напитки (в повечето случаи местни) и безалкохолните напитки са включени в цената и често са сервирани директно в чаша.
5.4. Броят на осигурените шезлонги и чадъри по принцип не съответства на максималния брой гости на хотела. В единични случаи би могло да се наложи изчакване.
5.5. Посочените в програмите хотели могат да бъдат сменени с други от същата категория, като промяната на средството за настаняване не може да бъде причина за отказ от пътуване на туриста.
5.6. Ако пътуващият пътува самостоятелно, доплащането за единична стая е задължително.
5.7. При желание за настаняване в стая с три легла, пътуващите следва да имат предвид, че третото легло представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други пътуващи на допълнително легло, освен деца до 12 години.
5.8. В хотелите е необходимо да се пази тишина, чистота, да не се оставят хранителни остатъци и бутилки. При ползване на минибар,
телефон или платен видеоканал не забравяйте да заплатите тези услуги на рецепция.
5.9. Туроператорът не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на пътуващия.
5.10. При хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. В противен случай се налагат глоби на място. Туроператорът не носи отговорност за това.
5.11. При програми на база полупансион, вечерята се предлага в ресторанта на хотела, в който са настанени туристите, или в непосредствена близост до него.
5.12. Напитките (алкохолни и безалкохолни) по време на закуска, обяд или вечеря се заплащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената. В някои заведения се предлагат напитки без клиентът да ги е поръчал, след което му се предоставя сметка.
5.13. Климатиците не винаги са със самостоятелно регулиране, а са централно обслужвани.
5.14. Настаняване на 1-ви или по-висок етаж се гарантира само след предварително заявяване, след допълнително заплащане и изрично потвърждение в писмен вид от страна на туроператора.
5.15. Стаи с изглед море / езеро / парк / градина / басейн се гарантират при наличие на такива единствено след предварително заплащане от Пътуващия и потвърждение на Туроператора.
5.16. Достъп до интернет с неограничен лимит се предлага при техническа възможност на хотела и предварително заплащане от Пътуващия и съответно потвърждение от Туроператора.

6. ТРАНСПОРТ И БАГАЖ

6.1. Цените на всички програми включват международните полети в икономична класа. Всички вътрешни полети са включени в цената на Вашата програма, освен ако не е посочено друго.
6.2. Часовете на полетите ще научите при резервацията. При дадени обстоятелства са възможни промени в часовете на полета. Когато резервирате туристически пакет, потвърждението ще съдържа подробности за полета, които обаче могат да претърпят промени.
Туроператорът не носи отговорност при промени на полетно разписание от страна на авиокомпанията, направени след извършена резервация. След настъпила промяна на полетното разписание Туроператорът е длъжен да Ви уведоми своевременно, като това не е основание за отказ от пътуване.
6.3. Възможни са закъснения на полети, както преди отпътуването, така и по пътя към началния пункт на програмата или обратното пътуване, по най-различни причини като лошо време, технически проблеми, промени в полетния график в последната минута, проблеми на безопасността или други. Всяка авиокомпания има различна политика при такива ситуации в зависимост от закъснението. Повечето раздават ваучери за храна и напитки, осигуряват настаняване за своите пътници при по-големи закъснения.
6.4. Трябва да се явите на летището за проверка поне 2 часа преди часа на полета, отбелязан на билета. На много летища не се излъчват гласови съобщения и е необходимо да следите компютърните табла за указания. При закъснение или анулиране на полет Пътуващият следва незабавно да уведоми Туроператора с цел запазване на максимален брой елементи от договорения пакет.
6.5. За всяка авиокомпания са в сила изисквания за максимално допустимо тегло на багажа, посочено във всяка програма. Подгответе багажа си в компактно състояние. В случай на промяна на максимално допустимото тегло на багажа за конкретна авиокомпания, Туроператорът ще Ви уведоми своевременно. Подобна промяна не може да бъде причина за отказ от пътуване.

7. ЗАСТРАХОВКИ

7.1. Туроператорът е сключил застрахователен договор "Отговорност на туроператора" с лицензирано застрахователно дружество с валидност, покриваща срока на изпълнение на Договора за туристически пакет. Условията на застраховката са посочени в Договора.
7.2. Застраховка "медицински разходи при болест и злополука" при пътуване в чужбина е включена в туристическия пакет. Застрахователна полица ще получите преди началото на пътуването.
7.3. Пътуващият може да сключи по желание застраховка "Отмяна на пътуване". Застраховката е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или в чужбина. Същата покрива риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

8. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

8.1. Пътуващият следва да информира Туроператора за всички негови специални изисквания преди сключване на Договор за туристически пакет. При постигане на съгласие за изпълнение на специалните изисквания, същите се включват в договора. За изпълнението на някои специални изисквания може да се наложи извършване на допълнителни разходи от Туроператора и съответно - заплащане на допълнително възнаграждение от Пътуващия.
8.2. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух.
8.3. Пътуващият се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид с отбелязване в Договора за туристически пакет, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.

9. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ ТУРОПЕРАТОРА ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Страните приемат като форсмажорни следните обстоятелства - влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи компрометиране на част от програмата във връзка с национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други изключителни обстоятелства.
9.2. При настъпване на форсмажорни обстоятелства Туроператорът има право да размества елементи и да прави други промени в програмата на туристическия пакет според конкретно възникналата ситуация, без да носи отговорност и да дължи обезщетения или неустойки за тези промени.

10. ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ТАКСИ

10.1. В някои от държавите се заплащат държавни такси при пристигане/заминаване при туристически посещения. Тези такси се заплащат на място от Пътуващите. Туроператорът не носи отговорност при наличие на такива такси, при въвеждане на нови или при повишаване на вече съществуващи държавни такси.
10.2. Туристическа такса престой, в случай че е въведена такава, е посочена във всяка конкретна програма. Тази такса се заплаща задължително на място от Пътуващите на рецепцията на хотела.
10.3. Туроператорът не носи отговорност при въвеждане на туристическа такса престой за населено място, включено в програма, за което предварително не е обявена такава. Въвеждането на такава такса след сключване на Договора за туристически пакет не е основание за отказ от пътуване и пътуващите следва да я заплатят на място на рецепцията на хотела.

11. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ, ОТКАЗИ И АНУЛАЦИИ

11.1. Преди започване на изпълнението на туристическия пакет по Договора Туроператорът може едностранно да промени несъществени клаузи в Договора, като уведоми Пътуващия за промяната в писмен вид. Туроператорът не може да променя съществени условия на Договора за туристически пакет след сключването му, освен в изрично предвидените в този раздел и в Закона за туризма случаи.
11.2. Туроператорът може да промени цената на туристическия пакет след сключване на Договора, но не по-късно от 20 дни преди датата на отпътуване, като уведоми Пътуващия за промяната в същия срок, при настъпване на следните обстоятелства:
- промяна в цената на превоза на пътници, която е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия:
- промяна в размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, включително туристически такси, летищни и пристанищни такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища или летища ;
- промяна в държавните такси, свързани с мерките за безопасност, включително и на летищата и пристанищата;
- промяна в обменния валутен курс, относим към Договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
11.3. При увеличение на включените в цената на туристическия пакет разходи за осъществяване на пакета по определена програма, поради настъпили обстоятелства по т. 11.2. в периода от датата на сключване на Договора до 20-ия ден преди датата на отпътуване, Туроператорът разделя общия размер на увеличените разходи на броя на пътуващите по програмата и получената сума представлява сумата, с която Туроператорът може да увеличи цената на туристическия пакет по Договора при условията на т. 11.2.
11.4. При намаление на включените в цената на туристическия пакет разходи за осъществяване на пакета по определена програма поради настъпили обстоятелства по т. 11.2. в периода от датата на сключване на Договора до датата на отпътуване, Туроераторът се задължава да намали цената на пакета. Намалението се извършва като Туроператорът разделя общия размер на намалените разходи на броя на пътуващите по програмата и получената сума представлява сумата, с която Туроператорът намалява цената на туристическия пакет по Договора, за което уведомява пътуващите В този случай Туроператорът има право да получи от всеки Пътуващ, съответно да приспадне от сумата за възстановяване на Пътуващия, съответната част от направени от Туроператора административни разходи за провеждане на процедурата по намалението на цената на пакета.
11.5. Увеличението на цената на туристическия пакет от Туроператора при условията на т. 11.2. с не повече от 8% от цената на пакета не е основание за отказ от Договора от страна на Пътуващия.
11.6. Когато, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, Туроператорът е принуден да промени съществено някои от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма, или не може да изпълни някое от приетите от него специфични изисквания на Пътуващия, или предложи увеличение на цената с повече от 8% от цената на пакета, Пътуващият има право в предложен от Туроператора разумен срок:
- да приеме предложената промяна, или
- да прекрати Договора без да заплаща такса за прекратяването му.
Ако прекрати Договора, Пътуващият може да приеме, в определен от Туроператора срок за отговор, предложен от Туроператора пакет - заместител. При прекратяване на Договора без да приеме пакет - заместител, Пътуващият има право да получи обезщетение от Туроператора за причинените от прекратяването на Договора вреди.
11.7. Туроператорът може да откаже да сключи Договор или да прекрати едностранно Договора за туристически пакет, без да дължи каквто и да са компенсации на Пътуващия, в следните случаи:
- при представяне на Туроператора на непълни, неточни или неверни документи от страна на Пътуващия или при неспазване на сроковете за представянето им;
- при неявяване на Пътуващия на мястото на тръгване в определеното време за отпътуване.
11.8. Туроператорът има право да прекрати едностранно Договора за туристически пакет и да възстанови на Пътуващия всички направени плащания по Договора, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
11.8.1. набрания брой участици за туристическия пакет е по-малък от минималния брой за осъществяване на пакета, посочен в Договора, и Туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването в посочения в Договора срок, но не по-късно от:
- 20 дни преди започване на изпълнението на пакета - за пътувания с продължителност по-голяма от 6 дни;
- 7 дни преди започване на изпълнението на пакета - за пътувания с продължителност от 2 до 6 дни;
- 48 часа преди започване на изпълнението на пакета - за пътувания с продължителност по-малко от 2 дни.
11.8.2. Туроператорът е възпрепятстван да изпълни Договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил Пътуващия за прекратяването на Договора без необосновано забавяне преди започване на изпълнението на туристическия пакет.
11.9. Пътуващият има право да прехвърли сключения Договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания по сключения Договор, след като отправи до Туроператора предизвестие на траен носител с искане за прехвърляне на Договора и при условие, че предизвестието е направено не по-късно от 30 дни преди заминаването - за пътувания в България, и преди издаването на самолетен билет на Пътуващия - за пътувания в чужбина. За прехвърлянето на Договора прехвърлителят, приобретателят и Туроператорът подписват тристранно споразумение. Лицето, което прехвърля Договора, и лицето, на което се прехвърля Договора, са солидарно и неограничено отговорни пред Туроператора за заплащане на цената по Договора и на всички такси, налози и допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.
11.10. Пътуващият може едностранно да прекрати Договора за туристически пакет по всяко време преди започване на пътуването (отказ от пътуване). При отказ от пътуване, Пътуващият се задължава да уведоми в писмен вид Туроператора и да заплати на Туроператора такса за прекратяване на Договора. Таксата за прекратявне на Договора, ако не е уговорено друго в конкретната оферта, е в зависимост от момента, в който е направен отказа от пътуване, и е както следва:
- при отказ до 18:00 часа на 1-ия работен ден, следващ деня, в който е сключен договора – 0% от крайната цена на пакета;
- при отказ след 18:00 на 1-ия работен ден за Туроператора, следващ деня, в който е сключен Договора до 60-ия ден включително преди датата на заминаване - такса от 70 лв за всеки отказал се от Договора за административни разходи;
- при отказ от 59-ия до 30-ия ден включително преди датата на заминаване – 30% от крайната цена на пакета;
- при отказ от 29-ия до -15-ия ден включително преди датата на заминаване – 75% от крайната цена на пакета;
- при отказ от 14-ия ден преди датата на заминаване до деня на заминаване, включително при неявяване за заминаване в определеното време и място – 100% от крайната цена на пакета.
11.11. Направено писмено искане от Пътуващия за промяна на дата или дестинация съгласно сключения Договор не е основание за промяна в Договора, освен ако в конкретната програма изрично е посочено друго.
11.12. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за туристически пакет с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако преди началото на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

12. ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Туроператорът носи отговорност за предоставянето на Пътуващия на туистическите услуги, включени в Договора за туристически пакет.
12.2. Пътуващият се задължава да уведоми без необосновано забавяне Туроператора или туристическия агент за констатирано несъответствие при изпълнението на Договора, като се отчитат конкретните обстоятелства за всеки отделен случай. Туроператорът се задължава да отстрани несъответствието, освен ако това е невъзможно, или е свързано с направа на непропорционално високи разходи, предвид степента на несъответствие и стойността на засегнатите туристически услуги.
12.3. Когато е налице съществено неизпълнение на туристическия пакет по вина на Туроператора, той се задължава да предложи на Пътуващия други подходящи туристически услуги, по възможност със същото или по-високо качество, без допълнително заплащане от Пътуващия. Замяната на хотел или заведение за хранене с друг такъв от същата или по-висока категория в мястото на дестинацията, както
и промяна в последователността на изпълнение на различните елементи на обявената програма, не се смята за съществено неизпълнение на туристическия пакет. Когато предложените от Туроператора заместващи туристически услуги водят до промяна на туристическия пакет в такъв с по-ниско качество, Туроператорът се задължава да предложи и намаление на цената на пакета. Пътуващият има право да откаже предложените от Туроператора заместващи туристичиски услуги за продължаване изпълнението на Договора само когато те не са сравними с предвиденото в Договора или когато предложеното намаление на цената е явно несъразмерно спрямо разликата в качеството на услугите.
12.4. В случаите по т. 12.3., когато е невъзможно предлагането на заместваща туристическа услуга, или когато Пътуващятя откаже предложената му заместваща услуга, той има право на обезщетение за претърпените вреди - пряк резултат на несъответствието.
12.5. Когато несъответствието по т. 12.3. нарушава значително изпълнението на Договора и Туроператорът не отстрани несъответствието в разумен срок, определен от Пътуващия, последният има право да прекрати Договора без да дължи такса за прекратяването, и да претендира намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди.
12.6. Пътуващият няма право на обезщетение за претърпените вреди, когато липсата на съответствие се дължи на:
- пътуващия, включително негови действия или бездействия;
- действия или бездействия на трето лице, което не е свързано с предоставянето на включените в Договора туристически услуги, и поведението на това трето лице не е могло да се предвиди или предотврати;
- извънредни и непреодолими обстоятелства.
12.7. Когато международни договори, ратифицирани от Република България, ограничават отговорността на доставчик на турстически услуги, включени в пакета, същите ограничения в отговорността важат и се прилагат и за отговорността на Туроператора спрямо Пътуващия. При всички случаи отговорността на Туроператора за вреди, причинени на Пътуващия вследствие на неизпъленние или неточно изпълнение на Договора, не може да превишава трикратния размер на цената на пакета по Договора, с изключение на случаите на причинени телесни повреди или на вреди, причинени умишлено или поради небрежност.
12.8. Туроператорът не носи отговорност пред Пътуващия в случай на:
а) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Пътуващия;
б) Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Пътуващия, когато такава е необходима за осъществяване на пътуването;
в) Недопускане от страна на митническите и гранични служби на Пътуващия да излезе извън България или да влезе в страната на дестинацията или страна по маршрута, поради липса на надлежно оформени документи или извършени от Пътуващия правонарушения.
г) Настъпили форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на Договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на Договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора при добросъвестно изпълнение на задълженията му.
12.9. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно и организирани и заплатени от Пътуващия по време на провеждане на изпълнение на туристическия пакет, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
12.10. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Пътуващия по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на Пътуващия. В подобни случаи екскурзоводът и Туроператорът съдействат на Пътуващия за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
12.11. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Пътуващия за вреди, ако той се е отказал от ползването на отделни туристически услуги, включени в пакета, включително ако по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата.
12.12. Туроператорът се задължава да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднание Пътуващ, включително като:
- осигури полезна информация на Пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;
- окаже съдействие на Пътуващия да осъществи междуселищни или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.
12.13. Когато затруднението на Пътуващия е причинено умишлено или по небрежност от самия него, Туроператорът може да изисква заплащане на разумна цена от Пътуващия за оказаното съдействие, която не може да превишава направените от Туроператора разходи.

13. ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТУВАЩИЯ

13.1. Преди започване на пътуването Туроператорът си запазва правото да прекрати без предупреждение Договора на всеки Пътуващ, чието поведение причинява опасност, стрес, вреди или сериозно неудобство на други Пътуващи, служители или партньори на Туроператора. В този случай Туроператорът не дължи обяснение или обезщетение за анулацията. На Пътуващия се връща заплатената до момента сума.
13.2. По време на пътуването Пътуващите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и да спазват правила на поведение. Туроператорът има право да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и да прекрати Договора на всеки Пътуващ, чието поведение причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други Пътуващи, служители или партньори на Туроператора Туроператорът не дължи обяснение или обезщетение, в случай че действията/бездействията на Пътуващия, причинили анулацията, са документирани с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или други пътуващи.
13.3. Закъснели Пътуващи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги, които не са ползвани. Във всички случаи при отклонение от програмата и неявяване в определените от водач-екскурзовода часове, Пътуващият е задължен да съобщи за това на оторизираното от Туроператора лице.
13.4. Услуги, които не са ползвани по вина на Пътуващия, не подлежат на компенсация.
13.5. Туропараторът не носи отговорност при нарушаване на законите на съответната държава от страна на Пътуващия. При нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на Пътуващ, същият носи пълна отговорност за причинените вреди.
13.6 Туроператорът не носи отговорност пред Пътуващия, в случай че поради алкохолно или наркотично опиянение Пътуващият възпрепятства изпълнението на програмата. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на Пътуващия му е отказано предоставянето на услуги или се е наложило да бъде отстранен изцяло от програмата, като съответната проява се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
13.7 Туроператорът не носи отговорност пред Пътуващия в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзоводът и Туроператорът съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия.
13.8. Туроператорът не носи отговорност пред Пътуващия, в случай че по време на пътуването неговото здравословно състояние се влоши и той се разболее, включително и в случай че това налага болнично лечение. Отговорността на Туроператора се изразява в осигуряването на застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи.

14. РЕКЛАМАЦИИ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.


14.1. При констатирано несъответствие при изпълнението на услугите, включени в туристическия пакет, с предварително обявените условия на програмата, Пътуващият следва незабавно да уведоми в писмен или устен вид екскурзовода, представителя на Туроператора. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да я документира, като изрично укаже датата на предявяването и. Получилите рекламацията служители се стремят да решат възникналия проблем на място.
14.2. В случай че несъответствието по т. 14.1 не е било отстранено, Пътуващият има право в 14-дневен срок след установяване на несъответствието да предяви рекламация пред Туроператора.
Предявената рекламация пред представителя на Туроператора в мястото на изпълнение на туристическия пакет или пред туристическия агент се смята за предявена пред Туроператора.
14.3. Рекламациите се разглеждат в срок до 30 (тридесет) дни след получаването им от Туроператора.
14.4. Туроператорът и Пътуващите следва да решават възникналите спорове със споразумение. Когато такова не може да бъде постигнато, всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
14.5. Всяка от страните по Договора за туристически пакет може да използва и алтернативни възможности за решаване на възникнал спор, включително като отнесе същия пред Помирителната комисия, действаща към Комисията за защита на потребителите (КЗП) или като използва възможностите, предоставяни от Европейската платформа за онлайн решаване на спорове / http://ec.europa.eu/odr /.

 

 
           
Плащане с карта
© Уеб Турс ЕООД Всички права запазени
  Дестинации
Почивки
Чартъри
Екскурзии
Празници
За деца
ШОПИНГ ТУРИЗЪМ
Уикенди в Европа
Круизи

Културни събития
Изкуство
Увеселителни паркове
Меден месец
Екзотика
За Двама
Защитете пътуването си!
Круизи
Блог
Календар

Вход за клиенти

Търсене